Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaalle voi jäädä työnantajansa kanssa asiasta sopimuksen tehnyt henkilö, jonka työaika on ollut vähintään 75% kokoaikaisen työntekijän työajasta. Vapaan ajalta työttömyyskassa maksaa vuorottelukorvausta.

Vuorottelukorvauksen saamisen ehdot:

1. Asiasta on sopimus työnantajan kanssa.
2. Työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ja on ollut kokoaikainen.
3. Työhistoriaa on vähintään 10 vuotta. Perhevapaat ja yrittäjätyö lasketaan mukaan.

Vapaan kesto on yhtäjaksoisesti vähintään 90 päivää ja yhteensä enintään 359 päivää. Vapaan voi jakaa 90 päivän pituisiin jaksoihin, mistä on sovittava ennen vapaan alkamista tehtävässä vuorottelusopimuksessa. Vuorotteluvapaan pidentämisestä voidaan sopia myös vapaan aikana, kuitenkin viimeistään 2 kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.

Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta. Työntekijällä on oikeus palata vapaalta aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön.

Korvauksen määrä on 70% siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvaus määritellään vapaata edeltäneen vähintään 52 viikon palkkatuloista. Korvausta laskettaessa ei oteta huomioon työttömyysturvalain mukaisia lapsikorotuksia eikä ansio-osan korotuksia. Jos sinulla on työhistoriaa vähintään 25 vuotta, korvauksen taso on 80% työttömyyspäivärahasta.

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta, jos

  • saat omalta työnantajaltasi palkkaa tai vuosilomapalkkaa
  • olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun työnantajan palveluksessa
  • olet päätoiminen yrittäjä
  • saat työttömyysturvalain mukaisia etuuksia
  • saat sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, erityishoitorahaa tai sinulle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi
  • suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta