Säännöt

ALV:n SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1. Yhdistyksen eli liiton nimi on Alkon Liikeväki ALV ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on koko Suomi.

 

2 § Tarkoitus ja tehtävät

1. Liiton tarkoituksena on koota Alkon myymälöissä ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevät palkansaajat, ammattiin opiskelevat sekä työttömät toimimaan taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja elämisen laadun parantamiseksi.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

a. toimii jäsenten työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi

b. valvoo työehtosopimusten noudattamista

c. ohjaa alan työntekijöiden liittymistä liittoon

d. edistää ja tukee alueensa luottamushenkilöiden ja työpaikkojen organisoitumista

e. harjoittaa yhteistyötä muiden rekisteröityjen ammattijärjestöjen ja ay-liikkeen tarkoitusperiä tukevien rekisteröityjen yhdistysten sekä työttömyyskassan kanssa ja voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti

f. tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon, jäsenten ja heidän edustajiensa työ- ja elinolosuhteisiin sekä edistää työelämän tuntemusta ja yhteiskunnallista tietoisuutta, yhteisvastuuta ja ammatillista osaamista

g. harjoittaa tiedotustoimintaa mm. liiton tunnetuksi tekemisessä

h. järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia sekä muuta jäsenistön sivistys-, virkistys- ja harrastustoimintaa.

3. Liitto voi hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, joiden käyttö palvelee liiton toiminnan tarkoitusta. Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Liitto ei voi perustaa säätiöitä eikä säätiöidä omaisuutta ja varoja.

4. Liiton jäsenrekisteriä ylläpitää liiton hallituksen osoittama kumppani.

5. Liitto kuuluu jäsenenä parhaiten omaan toimintaympäristöönsä kuuluvaan järjestöön.

6. Liitto on puolueisiin sitoutumaton.

7. Niissä asioissa, joista ei näissä säännöissä ole määräyksiä, noudattaa liitto emoliiton sääntöjä ja hallinnon päätöksiä sekä yhdistyslakia.

 

3 § Jäsenet

1. Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Alkoissa, tai muissa vastaavanlaisissa palvelu- ja siihen läheisesti liittyvillä aloilla työskentelevät työntekijät.

2. Jäsenyys alkaa hallituksen hyväksyttyä jäsenet siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksut on maksettu, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jolloin jäsenhakemus on vastaanotettu.

3. Jäsenet hyväksyy liiton hallitus. Mikäli hallitus ei hyväksy jäsenyyttä, jäseneksi pyrkivä voi saattaa asian liiton kokouksen ratkaistavaksi. Liiton kokouksen tulee pyytää liiton hallituksen lausunto ennen asian ratkaisemista.

4. Alojen oppilaitoksissa opiskelevat voivat liittyä liiton opiskelijajäseniksi. Siirryttyään työelämään liiton järjestämisalalle opiskelijajäsen siirtyy suostumuksellaan ja hallituksen hyväksynnällä varsinaiseksi jäseneksi.

5. Kotimaisen tai ulkomaisen ammattiyhdistyksen jäsen voi kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys on päättynyt edellisessä liitossa, siirtyä liiton jäseneksi jos hän työskentelee liiton sopimusalalla. Näin siirtynyt jäsen saa jäsenyyden katkeamatta liiton sääntöjen mukaiset oikeudet.

 

4 § Jäsenmaksut

1. Liiton varsinaisen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu veronalaisista palkkatuloistaan sekä työttömyyskassan maksamista veronalaisista etuuksista

2. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenmaksujen suuruudesta.

3. Liiton jäsen on vapautettu jäsenmaksusta

a. ollessaan vailla veronalaista palkkatuloa tai työttömyyskassan maksamaa veronalaista etuutta

b. ollessaan ulkomailla ammattiliiton jäsenenä ja maksaessaan tälle jäsenmaksua.

Jäsenmaksuista vapautuvan jäsenen on viipymättä ilmoitettava jäsenrekisterin pitäjälle vapautumisen syy ja arvioitu kestoaika.

4. Liiton kokous voi päättää enintään kuuden (6) kuukauden jäsenmaksun suuruisesta ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä.

5. Liiton opiskelijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

5 § Jäsenen eroaminen liitosta

1. Jäsenen on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

2. Jäsenen erotessa hän on velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa.

 

6 § Jäsenen erottaminen liitosta

1. Hallitus voi erottaa jäsenen

a. jos hän tahallisesti rikkoo liiton sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta lakiin ja sääntöihin perustuvia liiton hallituksen ja liiton kokouksen päätöksiä tai toimii muuten liiton etujen vastaisesti

b. jos hän jäseneksi liittyessään on antanut itsestään harhaanjohtavia tietoja

c. jos hän on toiminut muuten vahingollisella tavalla liittoa kohtaan.

2. Hallitus voi erottaa jäsenen myös

a. jos hän laiminlyö vakinaisten tai ylimääräisten jäsenmaksujen suorittamisen yli kolmen (3) kuukauden ajalta

b. jos hän siirtyy alalle, josta hän ei sääntöjen 3 §:n mukaan voi liittyä liiton jäseneksi.

3. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekoa. Hallituksen on ilmoitettava erottamispäätöksestä asianomaiselle jäsenelle kirjallisesti. Jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä seuraavalle liiton varsinaiselle kokoukselle jättämällä hallitukselle valituskirjelmä 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

 

7 § Kannatusjäsenyys

1. Liitto voi päättää, että 3 §:n tarkoittamat, toisen PAMin ammattiosaston varsinaiset jäsenet voivat liittyä liittoon kannatusjäseniksi. Päätös kannatusjäsenyydestä tehdään liiton kokouksessa.

2. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta eivätkä he ole vaalikelpoisia osastossa/liitossa, johon he kuuluvat vain kannatusjäseninä.

3. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kokouksissa ja tilaisuuksissa.

4. Kannatusjäsenen vuosittaisesta kiinteästä jäsenmaksusta sekä jäseneduista päättää liiton syyskokous.

5. Liiton hallitus hyväksyy kannatusjäsenet. Hallitus pitää luetteloa kannatusjäsenistään ja hoitaa näiden osalta jäsenmaksun perinnän.

6. Kannatusjäsenyys päättyy jäsenen ilmoituksesta tai varsinaisen liiton jäsenyyden päättyessä 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kannatusjäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole maksanut kannatusjäsenmaksuaan kolmen (3) kuukauden kuluessa eräpäivästä.

 

8 § Liiton kokoukset

1. Liiton kokous kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat.

Liiton ylimääräinen kokous on järjestettävä myös, jos kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Vaatimuksessa on yksilöitävä käsiteltävä asia. Kokous on järjestettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

2. Jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä liiton kokouksen käsiteltäväksi. Esitykset toimitetaan hallitukselle, jonka on oman lausuntonsa ohella valmisteltava ne seuraavaan kokoukseen. Jos asia on kiireellinen, se voidaan käsitellä liiton kokouksen päätöksellä heti, ellei yhdistyslaki toisin määrää.

3. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

4. Liiton omaisuuden pääosan tai edes sen merkittävän osan vastikkeetonta siirtämistä tai luovuttamista koskevat päätökset tehdään liiton sääntömääräisessä kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä. Asia on mainittava kokouskutsussa ja siitä on esitettävä hallituksen lausunto.

5. Liiton toimihenkilöillä ja muilla liiton nimeämillä edustajilla ja opiskelijajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei esitysoikeutta liiton kokouksissa ja tilaisuuksissa.

6. Syys- ja kevätkokouksesta on ilmoitettava liiton jäsenille vähintään 14 päivää ja muista kokouksista 5 päivää ennen kokouksen pitämistä kirjeitse, työpaikkojen ilmoitustaululla, sähköpostitse, yhdistyksen internet-sivuilla, tekstiviesteillä, sosiaalisen median välityksellä tai liiton jäsenten keskuuteen leviävässä sanoma- tai jäsenlehdessä siten, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saada tieto kokouksesta.

7. Loka- joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä varapuheenjohtaja

b. valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäseniksi kahdeksan (8) – kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) yleisvarajäsentä.

c. päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta

d. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

e. hyväksytään toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintakaudelle

f. käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat

8. Tammi-toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös

b. esitetään tilintarkastajan/toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan kertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  hallitukselle

c. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

d. käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat.

 

9 § Hallitus

1. Liiton asioita ja omaisuutta hoitaa sen 2 vuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

2. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokouksesta.

3. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä varapuheenjohtaja. Näiden lisäksi hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) – kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) yleisvarajäsentä. Yleisvarajäsenet ovat läsnä hallituksen kokouksissa. Varsinaisen hallituksen jäsenen ollessa poissa kokouksesta, hänen tilalleen tulee kulloinkin vuorossa oleva 1. yleisvarajäsen. Sukunimen perusteella aakkosten ensimmäinen aloittaa vuorottelujärjestyksen ensimmäisestä kokouksesta lähtien.

4. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä perustaa tarvittavat toimikunnat ja työryhmät toimintansa tueksi.

5. Hallituksen tehtävänä on

a. johtaa liiton toimintaa, taloutta ja hallintoa

b. valmistella liiton kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua kokous koolle

c. huolehtia liiton kokousten päätösten toteutumisesta

d. laatia liiton toiminta- ja tilikertomukset

e. laatia ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

f. hyväksyä ja erottaa jäsenet

g. ottaa ja erottaa liiton palkalliset työntekijät.

6. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen siirtyy vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle taikka eroaa tai erotetaan liitosta, päättyy hallituksen jäsenyys välittömästi. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen siirtyy muutoin kuin tilapäisesti liiton sopimusalalta tai ilmoittamatta jättää saapumatta kahteen peräkkäiseen kokoukseen, erottaa liiton kokous hänet hallituksesta.

Liiton kokous valitsee eronneen tai erotetun hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sen katsoo tarpeelliseksi. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

8. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta hallituksesta nimettyä henkilöä, aina kaksi yhdessä.

 

10 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

1. Äänioikeutettu vaaleissa ja äänestyksissä on sellainen varsinainen jäsen, joka on suorittanut liiton syyskokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun tai olleensa sääntöjen nojalla vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta.

2. Vaalikelpoinen on vaaleissa ja äänestyksissä sellainen varsinainen jäsen, joka on suorittanut liiton syyskokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun tai olleensa sääntöjen nojalla vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta.

3. Opiskelijajäsenet eivät ole vaalikelpoisia vaaleissa eikä heillä ole äänioikeutta vaaleissa ja äänestyksissä.

4. Liiton palkatut toimihenkilöt eivät ole vaalikelpoisia eikä äänioikeutettuja.

 

11 § Liiton toiminta, taloudenhoito ja tilintarkastus

1. Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

2. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa tilivuosittain hallinto ja tilit ja antaa lausuntonsa liiton taloudellisesta asemasta ja hoidosta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle/ toiminnantarkastajille tai tilintarkastajalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kevätkokousta.

3. Liiton tilintarkastaja/toiminnantarkastaja tai hallituksen määräämä tarkastaja voivat milloin tahansa tarkastaa liiton hallinnon ja tilit.

 

12 § Liiton purkaminen

1. Jos liitto puretaan, sen jäljellä olevat varat siirretään purkavan kokouksen päätöksellä liiton tarkoitusperiä vastaavan toiminnan hyväksi.

2. Purkamisesta voi päättää liiton kokous 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia liiton sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa, jos esitettyjä muutoksia kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

 

14 § Saavutetut jäsenoikeudet

Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Säännöt tiedostona

ALV ry Säännöt.pdf (173 kB)
Alkon Liikeväki ALV ry:n säännöt (päivitetty 25.11.2018)